آفر تور کوش آداسی از شیراز هتل خوب با پرواز ماهان ورودی سوم فروردین 96 نوروز 1396

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل چاریسما دی لاکس

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل چاریسما دی لاکس

مدت تور کوش آداسی:سه شب و چهار روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               3755000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               3455000 تومان

*****************************

خدمات:بلیط،اقامت،صبحانه و ناهار بوفه،استقبال فرودگاهی،بیمه مسافرتی،راهنما و لیدر مسلط به زبان فارسی

*****************************

توضیحات:مسافرین تور کوش آداسی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

 

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):88452588

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل پین بای هالیدی ریزورت

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل پین بای هالیدی ریزورت

مدت تور کوش آداسی:سه شب و چهار روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               2320000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               2145000 تومان

*****************************

خدمات:بلیط،اقامت،صبحانه و ناهار بوفه،استقبال فرودگاهی،بیمه مسافرتی،راهنما و لیدر مسلط به زبان فارسی

*****************************

توضیحات:مسافرین تور کوش آداسی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

 

*****************************

آژانس مجری(سالومه سیر):41938-88546399

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل آداکوله

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل آداکوله

مدت تور کوش آداسی:پنج شب و شش روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               4250000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               3530000 تومان

*****************************

خدمات:بلیط،اقامت،صبحانه و ناهار بوفه،استقبال فرودگاهی،بیمه مسافرتی،راهنما و لیدر مسلط به زبان فارسی

*****************************

توضیحات:مسافرین تور کوش آداسی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

 

*****************************

آژانس مجری(چهار فصل):42632-88530609

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل پاناروما هیل

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل پاناروما هیل

مدت تور کوش آداسی:سه شب و چهار روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               3320000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               2560000 تومان

*****************************

خدمات:بلیط،اقامت،صبحانه و ناهار بوفه،استقبال فرودگاهی،بیمه مسافرتی،راهنما و لیدر مسط به زبان فارسی

*****************************

توضیحات:مسافرین تور کوش آداسی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

               ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

 

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):88452588

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل افسوس پرینسس

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل افسوس پرینسس

مدت تور کوش آداسی:سه شب و چهار روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               3620000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               3120000 تومان

*****************************

خدمات:بلیط،اقامت،صبحانه و ناهار بوفه،استقبال فرودگاهی،بیمه مسافرتی،راهنما و لیدر مسلط به زبان فارسی

*****************************

توضیحات:مسافرین تور کوش آداسی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

 

*****************************

آژانس مجری(سالومه سیر):41938-88546399

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل سورملی

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل سورملی

مدت تور کوش آداسی:سه شب و چهار روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               3300000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               2560000 تومان

*****************************

خدمات:بلیط،اقامت،صبحانه و ناهار بوفه،استقبال فرودگاهی،بیمه مسافرتی،راهنما و لیدر مسلط به زبان فارسی

*****************************

توضیحات:مسافرین تور کوش آداسی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

 

*****************************

آژانس مجری(چهار فصل):42632-88530609

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل آرورا

تور کوش آداسی نوروز 96 هتل آرورا

مدت تور کوش آداسی:پنج شب و شش روز

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 1 تخته:               3150000 تومان

قیمت پایه برای هر نفر در اتاق 2 تخته:               2590000 تومان

*****************************

خدمات:بلیط،اقامت،صبحانه و ناهار بوفه،استقبال فرودگاهی،بیمه مسافرتی،راهنما و لیدر مسلط به زبان فارسی

*****************************

توضیحات:مسافرین تور کوش آداسی نوروز 96 برای اطلاع دقیق از قیمت ها با آژانس مجری تور تماس بگیرید.

              ساعت پرواز به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافرین قابل انتخاب میباشد

              ساعت ورود به هتل 14 و ساعت تخلیه 12 میباشد

 

*****************************

آژانس مجری(گشت آرمانی):88452588

زیر مجموعه ها